Türkçe Yayın Listesi

Yazılan veya katkıda bulunulan kitaplar

 1. a) Ekmekçi A, Koylan N: Serum kolinesteraz düzey değişiklikleri. “Digitalis Zehirlenmesi”, Ed. N. Akpınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayın Kitabı, No: 48, Istanbul (sayfa 22- 23).890
  b)Koylan N, Ekmekçi A, Canberk A: Digitalis duyarlılığı. “Digitalis Zehirlenmesi”, Ed. N. Akpınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayın Kitabı, No: 48, Istanbul (sayfa 35- 39).
 2. Ekmekçi A, Meriç M, Canberk A, Koylan N: Digitalis zehirlenmesi. “Acil Kalb Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi”, Ed.: K. Işık, Beta Basım ve Dağıtım A. Ş., Klinik Seri: 5, 1986, s.: 251, 264, Istanbul.
 3. a) Ekmekçi A, Koylan N: Renal ve diğer nedenlere dayalı hipertansiyonlar ve tedavisi. “Hipertansiyon”, Ed. A. Gürçay, Vakur Ltd., Ankara, 1987 (s.:103- 112).
  b) Ekmekçi A, Koylan N: Antihipertansif ilaçların kullanımı ve genel tablo. “Hipertansiyon”, Ed. A. Gürçay, Vakur Ltd., Ankara, 1987 (s.: 113- 133).
 4. a) Koylan N: Egzersiz testi. (s. 990- 992).
  b) Koylan N: Ambulatuar EKG ve holter monitor(s. 992- 993).
  “Klinik Bilimler- 2”, Ed. Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K., Kros Reklamcılık ve Matbaacılık, 1991.
 5. Koylan N: Kardiyojenik Şok. “Acil Dahiliye”, 4. Baskı, Ed. Çalangu S, Güler K. Güzel Sanatlar Matbaası, 1995 (s. 95- 106)..
 6. Koylan N: Antihipertansif ilaçların klinik farmakolojik araştırma yöntemleri. “Antihipertansif İlaçların Klinik Farmakolojisi”, Eds. F C Tulunay, H Ergün, Klinik Farmakoloji Derneği Yayını, s. 265.
 7. Koylan N: Ateroskleroz ve Koroner kalp hastalığından korunma ile ilgili klinik çalışmalar. “Hiperlipidemi ve Ateroskleroz”, Ed. Tokgözoğlu L, Argos İletişim, 2000, İstanbul.
 8. Koylan N: Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu 2000 (Kılavuz hazırlama Komitesi Üyesi olarak Yazar.
 9. Koylan N: Kalp yetersizliği ve Angiotensin II reseptör Blokerleri. “Angiotensin II ve Angiotensin II antagonistleri”, Ed. K. Büyüköztürk. Print Center, 2001 (s. 75- 88).
 10. a) Koylan N: Kalp Yetersizliğinin Farmakolojik Tedavisi: Beta Reseptör Blokerleri.. “Kalp Yetersizliği”, Ed. K Büyüköztürk, N Koylan. Üniform Matbaacılık, 2003 (s. 78- 85)
  b) Koylan N: Refrakter Kalp Yetersizliği. “Kalp Yetersizliği”, Ed. K Büyüköztürk, N Koylan. Üniform Matbaacılık, 2003 (s. 113- 122).
 11. Koylan N. Kalp yetersizliğinin tedavisinde angiotensin II reseptör blokerleri. Büyüköztürk K, Koylan N (Eds.): Angiotensin II ve Angiotensin II Antagonistleri (2. Baskı). ISBN 975-93605-2-7, Istanbul, 2005 (s.86- 97).
 12. a) Koylan N: Kalp ve damar Hastalıklarında fizik muayene (s. 23- 45).
  b) Koylan N: Prekordiyum muayenesi, kalp sesleri (s. 46- 51).
  c) Koylan N: Egzersiz testi (s. 102- 114).
  d) Koylan N: Ambulatuar EKG (s. 115).
  e) Koylan N: Elektrokardiyografi temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 115- 117).
  f) Koylan N: Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (s. 122- 124).
  g) Koylan N: Nükleer tıp görüntüleme yöntemleri (s. 141- 149).
  “Kalp Hastalıkları- Semiyoloji ve Tanı Yöntemleri”, Ed. Meriç M., İstanbul Medikal Yayıncılık, ISBN 978-975- 6395- 98-1, İstanbul, 2007.
 13. a) Koylan N: Kalp ve damar Hastalıklarında fizik muayene (s. 188- 215).
  b) Koylan N: Prekordiyum muayenesi (s. 216- 222)
  c) Koylan N: Kalbin Oskültasyonu (s. 223- 231).
  d) Koylan N: Egzersiz testi (s. 275- 285).
  e) Koylan N: Ambulatuar EKG takip yöntemleri (s. 286).
  f) Koylan N: Elektrokardiyografi temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 287- 289).
  g) Koylan N: Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (s. 298- 301).
  h) Koylan N: Nükleer tıp görüntüleme yöntemleri (s. 324- 332).
  “İç Hastalıkları (Semiyoloji)”, Ed. Kaysı A., Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., ISBN 975- 8052- 83-7, İstanbul, 2007.
 14. a) MercanoğluF, Koylan N: Kalp hastasına yaklaşım, kalbin ve dolaşım sisteminin muayenesi (s. 1511-1548).
  b) Koylan N: Egzersiz testi (s. 1645- 1654)
  c) Koylan N: Elektrokardiyografik temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 1655- 1656).
  d) Büyüköztürk K, Koylan N: Hipertansiyon (s. 1865- 1890).
  e) Koylan N: Ateroskleroz ve aterosklerotik risk faktörleri (s. 1891- 1914).
  “İç Hastalıkları”, Ed. Büyüköztürk K, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., ISBN 978- 975- 420- 581- 7, İstanbul, 2007.

İndekslenmiş Türkçe Makaleler

 1. Canberk A, Koylan N, Meriç M, Adalet I, Ekmekçi A, Ertem G: Hafif ve orta derecede hipertansiyonun tedavisinde atenolol’ün yeri. Ist. Tıp Fak. Mecm., 47: 506- 514, 1984.
 2. Ekmekçi A, Gören T, Meriç M, Koylan N: Supraventriküler taşikardili hastalarda kardiyoversiyonun serum ve hücre içi elektrolit düzeylerine etkisinin araştırılması. Türk. Klin. Tıp Bil. Araşt. Der., 2: 244: 248, 1984.
 3. Gürel F, Meriç M, Koylan N, Canberk A, Ekmekçi A: Akut myokard infarktüsü seyrinde ventrikül esnekliğinde gelişen değişikliklerin apekskardiyogram yöntemi ile progressif olarak izlenmesi. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 11- 20, 1985.
 4. Balkancı H, Ekmekçi A, Koylan N, Meriç M, Canberk A: Beta adrenoseptör bloker ilaçlardaki ISA aktivitesinin karbonhidrat metabolizması üzerine etkisinin araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 189- 197, 1985.
 5. Koylan N, Canberk A, Meriç M, Tezer B, Ekmekçi A, Ertem G, Özcan R: Nifedipin’in hipertansiyon tedavisinde birinci basamak ilacı olarak etkinliği. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 208- 216, 1985.
 6. Koylan N, Ekmekçi A, Erdemgüler T, Çalangu S, Oral T, Meriç M, Canberk A: Acil hipertansion tedavisinde dilalti nifedipin’in etkinliğinin intravenöz furosemid ile karşılaştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm. 48: 394- 402, 1985.
 7. Koylan N, Büyüköztürk K, Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Deligönül U, Güven Ö, Berkmen R: Mitral kapak diastolik açıklık alanının ekokardiografik olarak hesaplanması: Kalb kateterizasyonu ile karşılaştırmalı bir çalışma. İst. Tıp Fak. Mecm., 49: 9- 21, 1986.
 8. Güven Ö, Adalet K, Koylan N, Berkmen R, Özkan E, Işık K, Büyüköztürk K, Ertem G, Özcan R: Akut myokard infarktüsü geçiren hastalarda risk faktörleri, lokalizasyon ve komplikasyonların araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 49: 185- 193, 1986.
 9. Meriç M, Koylan N, Adalet K, Şamilgil Meriç M, Ekmekçi A, Büyüköztürk K, Ertem G: Konjestif kalb yetersizliği tedavisinde prazosin’in klinik kullanımı ile alınan sonuçlar. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, 22- 25 Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı II, s.:21- 27.
 10. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Koylan N, Korkut F, Yaşa M, Ertem G: Gizli preeksitasyon sendromunun teşhisinde kalbin elektriksel stimulasyonunun önemi: Nodo- ventriküler iletili bir vak’a. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, 22- 25 Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı II, s.:68- 75.
 11. Meriç M, Adalet K, Ertem G, Koylan N, Karabulut N, Arseven A: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde labetalol ve propranolol ile karşılaştırmalı bir klinik çalışma. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Acil Hekimlik Kongresi, 22- 25  Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı III, s.:170- 181.
 12. Ertem G, Akbulut T, Dişçi R, Utku F,Gürbüz Y,Tuncer O, Kütükçüler S, Yolalan ST, Koylan N, Meriç M, Canberk A, Sabuncu H, Adalet K, Okur Ö, Erzengin F, Korkut F, Nişancı Y, Güven Ö,Özsaruhan Ö, Büyüköztürk K, Özkan E, Işık K, Ekmekçi A, Berkmen R, Özcan R: Türkiye’de koroner kalb hastalığı risk faktörlerinin prevalansı. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni 1:7, 1987.
 13. Kazancıoğlu R, Meriç M, Adalet K, Koylan N, Ekmekçi A, Ertem G, Özcan R: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda nadolol ve pindolol’un plazma lipoproteinlerine olan etkileri: Sempatomimetik aktivitenin önemi.
  a) Klinik Gelişim Dergisi, 1: 261- 267, 1988.
  b) Sandoz Ürünleri Ltd. Şti. İlaç Bölümü, 1988, İstanbul.
 14. Uslubaş S, Meriç M, Adalet K, Koylan N, Nişancı Y, Büyüköztürk K, Berkmen R, Ertem G, Özkan E: Kronik kor pulmonale’li hastalarda serum lipid seviyelerinin incelenmesi. İst. Tıp Fak. Mecm., 51: 25- 32, 1988.
 15. Boztaş G, Adalet K, Ekmekçi A, Meriç M, Koylan N, Korkut F, Canberk A, Ertem G, Özcan R: Esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normal tansiyonlu çocuklarında eritrosit içi sıvı volümlerinin araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 52: 555- 566, 1989.
 16. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Gören T, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Onursal E, Büyüköztürk K, Ertem G: İskemik kalb hastalığında perkütan transluminal koroner anjioplasti tedavisinden elde edilen sonuçlar ve komplikasyonlar. İst Tıp Fak Mecm 53 (3): 1- 14, 1990.
 17. Umman S, Atılgan D, Gören T, Nişancı Y, Umman B, Koylan N, Adalet K, Öncül A, Meriç M, Özcan R: Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatide 10 mg sublingual nifedipinin kardiyovaskuler sisteme etkisinin araştırılması- Ekokardiografik bir çalışma. İst Tıp Fak Mecm 53 (4): 1- 10, 1990.
 18. Atılgan D, Gören T, Umman S, Koylan N, Adalet K, Meriç M, Nişancı Y, Berkmen R: Nadir bir hipertrofik kardiyomyopati ve homozigot familyer hiperkolesterolemi vakası. İst Tıp Fak Mecm 53 (4): 131- 140, 1990.
 19. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Gören T, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Onursal E, Barlas C, Korkut F, Güven Ö, Özsaruhan Ö, Erzengin F, Özcan R, Ertem G, Büyüköztürk K, Berkmen R: İstikrarsız angina pektoris’de perkütan transluminal koroner anjioplastinin yeri. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 18: 124- 128, 1990.
 20. Meriç M, Nişancı Y, Gören T, Adalet K, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Barlas C, Korkut F, Güven Ö, Özcan R, Ertem G, Büyüköztürk K, Berkmen R: Akut romatizmal ateşe bağlı mitral darlığında balonlu kateter ile perkütan transseptal valvuloplastiden elde edilen sonuçlar. Klinik Gelişim 3: 714- 718, 1990.
 21. Canberk A, Gönçoğlu H, Koylan N: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda plazma lipid fraksiyonları. Türk Tıp Der Der 56: 312- 317, 1990.
 22. Atılgan D, Koylan N, Adalet K,Gören T, Umman S, Meriç M: Kararlı angina pektorisli hastalarda aminofilin’in egzersiz kapasitesi üzerine akut etkisi. Türk Tıp Der Der 9:409- 414, 1990.
 23. Nişancı Y, Özsaruhan Ö, Adalet K, Umman S, Meriç M, Atılgan D, Koylan N, Gören T, Ertem G, Özcan R: Antitaşikardik kalb pillerinin uzun süreli takip sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 19: 54- 57, 1991.
 24. Nişancı Y, Deligönül U, Alatlı C, Erbengi T, Umman S, Adalet K, Koylan N, Gören T, Atılgan D, Meriç M, Erseven G, Ertem G: Transvenöz endomyokardial biyopsi sonuçlarımız. Türk Kardiyol Dern Arş 19: 58- 62, 1991.
 25. Gören T, Kaymaz C, Nişancı Y, Adalet K, Koylan N, Meriç M: Egzersiz testi sırasında ortaya çıkan ST segment yükselmesinin önemi (bir vaka nedeniyle). Türk Klin Kardiyol 4:145- 148, 1991.
 26. Koylan N, Canberk A, Atılgan D, Özbey N, Gören T, Umman S, Büyüköztürk K, Ertem G: Hipertansiyonlu ve normal kişilerde plazma Endotelin- 1 seviyeleri. İst Tıp Fak Mecm 55: 397- 404, 1992.
 27. Atılgan D, Koylan N, Umman S, Gören T, Meriç M: Koroner arteriografi sırasında ortaya çıkan ventriküler aritmiler üzerine atropinin etkisi. İst Tıp Fak Mecm 55: 1- 6, 1992.
 28. Koylan N, Mercanoğlu F, Orak E, Erzengin F, Büyüköztürk K: Cilazapril’in esansiyel hipertansiyonda sol ventrikül diastolik fonksiyonları üzerine akut etkileri. Türk Klin Kardiyol 7: 17- 20, 1994.
 29. Koylan N, Atılgan D, Canberk A, Buğra Z, Ünlüer O, Vural A, Büyüköztürk K: Hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sinyal ortalamalı elektrokardiyogram bulgularının incelenmesi ve geç potansiyel sıklığı. Türk Klin Kardiyol 7(3): 133- 136, 1994.
 30. Meriç M, Adalet K, Nişancı Y, Umman S, Koylan N, Gören T, Mercanoğlu F, Buğra Z, Öncül A, Helvacı A, Umman B, Büyüköztürk K, Ertem G: Kronik total koroner arter oklüzyonu tedavisinde konvaniyonel ile magnum magnarail anjioplasti yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 22: 224- 228, 1994.
 31. Buğra Z, Koylan N, Okur Ö, Öncül A, Vural A, Ünlüer O, Büyüköztürk K: Sağlıklı erişkinlerde ventriküler geç potansiyeller. Türk Kardiyol Dern Arş 22: 246- 248, 1994.
 32. Buğra Z, Meriç M, Koylan N, Adalet K, Nişancı Y, Büyüköztürk K, Ertem G: Koroner anjioplastinin ventriküler geç potansiyeller üzerine uzun süreli etkileri. MN Kardiyoloji 1: 14- 19, 1994.
 33. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Umman S, Gören T, Koylan N, Yılmaz E, Buğra Z, Öncül A, Orak E, Büyüköztürk K, Ertem G: Kombine diyagnostik koroner arteriyografi ve anjiyoplasti ile elektif koroner anjiyoplastinin karşılaştırılması. T Klin Kardiyol 7: 31- 34, 1994.
 34. Yılmaz E, Nişancı Y, Meriç M, Yılmaz G, Koylan N,Adalet K, Buğra Z, Büyüköztürk K, Ertem G: Perkütan transluminal koroner anjioplasti uygulanan stabil angina pektorisli hastalarda troponin T düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arş 23: 198- 202, 1995.
 35. Adalet I, Adalet K, Heper C, Şirali C, Orak E, Buğra Z, Koylan N, Ertem G, Büyüköztürk K, Cantez S: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda captopril ve benazepril’in sol ventrikül fonksiyonlarına etkilerinin radyonüklid ventrikülografi ile değerlendirilmesi: Çift kör ve karşılaştırmalı bir çalışma. T Klin Kardiyol 8: 72- 77, 1995.
 36. Yılmaz E, Ağaçfidan A, Yılmaz G, Umman B, Mercanoğlu F, Koylan N, Adalet K, Öncül A, Badur S, Nişancı Y, Meriç M: Koroner kalb hastalarında chlamydia pneumoniae infeksiyonu yeni bir risk faktörü olabilir mi? T Klin Kardiyol 8: 146- 148, 1995.
 37. Koylan N: Hiperkolesterolemi tedavisinde Simvastatin’in etki ve güvenilirliği. MN Kardiyol 3:222- 228.
 38. Mercanoğlu F, Oflaz H, Yılmaz E, Umman S, Küçükbasmacı Ö, Koylan N, Büyüköztürk K: Akut myokard infarktüsünün tanısında hızlı, kalitatif troponin T tayininin değeri ve kantitatif troponin T analizi ile karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 27: 98- 103, 1999.
 39. Büyüköztürk K, İlerigelen B, Kabakçı G, Koylan N, Kozan Ö: Türkiye’deki hipertansiyon hastalarının risk profillerinin belirlenmesine yönelik geniş ölçekli bir çalışma: I.C.E.B.E.R.G. Çalışması. Türk Kardiyol Der Arş 32(6): 344- 349, 2004
 40. Topbaş A, Bilge AK, Biricik FS, Kocaman O, Oflaz H, Soyluk Ö, Koylan N: Hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda losartan’ın plazma prolaktin, kortizol ve TSH düzeylerine etkisi. İst. Tıp Fak. Mecm. 67(4):224- 228, 2004.

Türkçe Derlemeler

 1. Koylan N: Diabetik Retinopati. İst. Tıp Fak. Mecm., 4: 242- 250, 1980.
 2. Ekmekçi A, Meriç M, Koylan N: Beta adrenoseptör blokerler (Klinik farmakolojisi ve yan etkileri). Türkiye Klinikleri, 2: 9- 18, 1982.
 3. Berkmen R, Ekmekçi A, Meriç M, Koylan N: Kalsiyum Antagonistleri. İst. Tıp Fak. Mecm., 46: 164- 172, 1983.
 4. Ekmekçi A, Koylan N, Meriç M: Kalsiyum Antagonistleri. Doğu İlaç Fabrikası A. Ş., Eylül 1983, İstanbul.
 5. Ekmekçi A, Meriç M, Koylan N: Koroner kalb hastalığında cerrahi tedavinin yeri. Sandoz İlaç Sanayi Ltd. Şti., Orhanlar Matbaası, 1983, İstanbul.
 6. Ekmekçi A, Canberk A, Meriç M, Koylan N, Nişancı Y: Hipertansiyonun epidemiyolojisi. Ciba Tıbbi Yay›nlar Dizisi, 1984, İstanbul.
 7. Ekmekçi A, Canberk A, Meriç M, Koylan N, Nişancı Y: Primer hipertansiyonun patofizyolojisi ve patogenezi. Ciba Tıbbi Yay›nlar Dizisi, 1984, İstanbul.
 8. Ekmekçi A, Canberk A, Meriç M, Koylan N, Boztaş G: Beta- adrenoseptör blokerlerdeki parsiyel agonist aktivite (ISA) gücünün hemodinamik, metabolik ve klinik önemi. Sandoz İlaç Sanayi Ltd. Şti., Orhanlar Matbaası, 1984, İstanbul.
 9. Ekmekçi A, Cantez T, Canberk A, Meriç M, Koylan N: Hipertansiyon tedavisinde diüretiklerin yeri ve sakıncaları. Servier- Ali Raif İlaç Sanayii, 1984, İstanbul.
 10. Ekmekçi A, Cantez T, Canberk A, Meriç M, Koylan N, Tezer B: Hipertansiyonda vazodilatasyon tedavisi ve alfa- adrenoseptör blokerlerin yeri. Pfizer Araştırmalar Dizisi 1, 1985, İstanbul.
 11. Koylan N, Meriç M, Atılgan D: Nitrat tedavisinde yeni bir seçenek: Mononitratlar. İst Tıp Fak Mecm 53: 163- 168, 1990 .
 12. Meriç M, Koylan N: Diüretikler ve hipertansiyon tedavisinde kullanılmaları. Türk Tıp Der Der 56: 97- 102, 1990.
 13. Meriç M, Koylan N: Kalsiyum antagonistleri. Türk Tıp Der Der 56: 124- 131, 1990.
 14.  Meriç M, Koylan N, Şamilgil Meriç M: Perkütan transluminal aterektomi. İst Tıp Fak Mecm 54: 331- 336, 1991.
 15. Kaymaz C, Koylan N, Meriç M: Reperfüzyon hasarı. İst Tıp Fak Mecm 54: 507- 512, 1991.
 16. Koylan N: Hipertansiyon, ateroskleroz, hiperinsulinemi ve sendrom X. Medikal Magazin 92: 45- 46, 1993.
 17. Mercanoğlu F, Koylan N: İskemik kalb hastalığı tedavisinde farklı bir mekanizma- K+ kanal aktivasyonu ve nicorandil. Türk Kard Dern Arş 22: 43- 48, 1994.
 18. Kaymaz C, Koylan N: Kalb hızı değişkenliği (Heart rate variability). İst Tıp Fak Mecm 57: 111-114, 1994.
 19. Buğra Z, Koylan N: Kalb yetersizliğinin takip ve tedavisinde egzersiz testinin değeri. Türk Klin Kardiyol 7: 55- 57, 1994.
 20. Umman B, Koylan N: Hipertansiyon tedavisinde yeni bir adım: Angiotensin II antagonistleri. Türk Klin Kardiyol 9: 118- 122, 1996.
 21. Umman B, Koylan N: Oksijen serbest radikalleri ve kardiyolojide klinik önemleri. İst Tıp Fak Mecm (baskıda).
 22. Umman B, Koylan N: Hipertansiyonda metabolik boyut. Hipokrat 51: 10- 16, 1996.
 23. Umman B, Koylan N: Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi. Hipokrat 51: 17- 23, 1996.
 24. Koylan N: Aterosklerozda yeni risk faktörleri: Düşük HDL, hipertrigliseridemi ve hiperhomosisteinemi. Hipokrat Kardiyoloji 1(4): 23- 28, 1997.
 25. Umman B, Koylan N: Angiotensin II reseptörleri ve antagonistleri. AII Konseyi Bülteni 1(1): 3, 1997.
 26. Koylan N, Mercanoğlu F: Hipertansiyon tedavisinde kalsiyum antagonistlerinin yeri. Hipokrat 71: 7-11, 1998.
 27. Koylan N: Lipoprotein (a) ve sırları. British Medical Journal 4(4): 8- 9, 1999.
 28. Koylan N: Lipoprotein (a) ve ateroskleroz. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 27(8): 483- 490, 1999.
 29. Mercanoğlu F, Koylan N: Kalp yetersizliğinde nörohumoral mekanizmalar. AII Konseyi Bülteni 3(1): 58- 60, 1999.
 30. Koylan N: Esansiyel hipertansiyon ve hücre membranı. Folia 1(1): 17- 22, 2000.
 31. Koylan N: Ateroskleroz ve koroner kalp hastalığından korunma ile ilgili klinik çalışmalar. Türkiye Tıp Dergisi 7(1): 40- 47, 2000.
 32. Koylan N: Koroner kalp hastalığı epidemiyolojisi, lipid düşürücü tedavi ile ilgili büyük klinik çalışmalar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 13(1- Suppl. 1): 9- 20, 2000.
 33. Koylan N: Ateroskleroz ve koroner kalp hastalığından korunma ile ilgili büyük klinik çalışmalar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 13(1- Suppl. 1): 21- 21- 28, 2000.
 34. Koylan N: İskemik kalp hastalığı tanısında egzersiz testi ve benzerleri ile uygulanan nükleer kardiyolojik tanı yöntemleri. Hipokrat Kardiyoloji 4(13): 8- 17, 2000.
 35. Koylan N: Sildenafil ve Kardiyovaskuler sistem. Androloji Bülteni 3: 4-5, 2000.
 36. Koylan N: Akut myokard infarktüsü sonrası risk belirlenmesi ve kronik koroner kalp hastalığının tedavisine bireysel yaklaşım. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 13 (4- Ek 1): 23- 30, 2000.
 37. Koylan N: Hipertansiyon ve endotel. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 13 (5): 333- 336, 2000.
 38. Koylan N: Kılavuz kurallar eşliğinde hipertansiyonda bireysel risk belirlenmesi. AII Konseyi Bülteni 4(1): 8- 10, 2000.
 39. Koylan N: Türk toplumu ve koroner kalp hastalığı trendindeki artış. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 29:610-611, 2001.
 40. Koylan N: Diabet ve hipertansiyon. Avicena 2(9): 6-11, 2001.
 41. Koylan N: Hipertansiyon ve kognitif fonksiyon. AII Konseyi Bülteni 5(1): 11- 13, 2001.
 42. Koylan N: Hipertansiyon ve ACE inhibitörleri, Türk Kardiyoloji Seminerleri 2(2):165- 174, 2002.
 43. Koylan N: Kardiyovaskuler Hastalıklar ve Diyet. Actual Medicine 10(3): 40-46, 2002.
 44. Koylan N: Klinik araştırmalar ve klinik kanıtlar. AII Konseyi Bülteni 6(1): 7-9, 2002.
 45. Koylan N: Klinik araştırmalar ve kanıta dayalı Tıp terminolojisi. AII Konseyi Bülteni 6(2): 28- 30, 2002.
 46. Koylan N: Hipertansiyon tedavisinde hedefler ve LIFE çalışması. AII Konseyi Bülteni 6(3): 37- 40, 2002.
 47. Koylan N: Evde kan basınc takibi. AII Konseyi Bülteni 7(3):38- 44, 2003.
 48. Mercanoğlu F, Koylan N: Kalp dışı cerrahi öncesi kardiyoloji konsultasyonu. Kardiyaktuel 1(1): 8- 12, 2003.
 49. Koylan N: Angiotensin II ve ateroskleroz. Kardiyaktuel 1(3): 14- 19, 2003.
 50. Koylan N: Atrial fibrilasyon ve hipertansiyon. AII Konseyi Bülteni 8(1): 1- 5, 2004.
 51. Koylan N: Diabet, hipertansiyon ve kardiyovaskuler risk. Diabet Forumu 1(1-2): 29- 34, 2004.
 52. Koylan N: Diabet, hipertansiyon ve kardiyovaskuler risk. AII Konseyi Bülteni 8(2): 17- 22, 2004.
 53. Koylan N: Anjiyotensin II ve Kardiyovaskuler Sistem. Türk Kardiyoloji Seminerleri 4(3): 264- 272, 2004.
 54. Koylan N: Refrakter kalp yetersizliği. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 17(2): 89- 96, 2004.
 55. Koylan N: Kardiyovaskuler bir risk faktörü olarak izole sistolik hipertansiyon. AII Konseyi Bülteni 6(3): 34- 38, 2004.

Prof. Dr. Nevrez Koylan’ın yabancı yayınlarının listesine ulaşmak için linki tıklayınız.

Prof. Dr. Nevrez Koylan ile ilgili medyada ve internet sitelerinde yayınlanan haberlerin listesine ulaşmak için linki tıklayınız.

Prof. Dr. Nevrez Koylan’ın katıldığı TV programlarının listesine ulaşmak için linki tıklayınız.

Randevu alın