Kullanım koşulları

Okuma süresi: 7 dakika

Aşağıda, nevrezkoylan.com web sitesinin kullanım koşulları bildirilmiştir. Siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılar bu koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

Koylan Sağlık Hizmetleri Danışmanlık İletişim Organizasyon Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanan www.nevrezkoylan.com web sitesine (“Website”) hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanan kişiler (“kullanıcı”) bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

Şirket, Website’de sağlanan hizmetler, ürünler, içerik veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar.

Haklar

Nevrezkoylan.com web sitesi ücretsiz erişilen ve kullanıcılarından herhangi bir isim altında ücret talep etmeyen bir bilgilendirme platformudur. Website’de yer alan her türlü özgün içerik, program ve materyalin telif ve fikri mülkiyet de dahil olmak üzere hakları Şirket’e aittir. Website’de sunulan ve üçüncü kişi veya kuruluşlarca temin edilen her türlü her türlü içerik, program ve materyal hakkındaki telif ve fikri mülkiyet de dahil olmak üzere sorumluluklar sözkonusu üçüncü tarafa ait olmaya devam eder.

Kullanıcı, Website ve Şirket tarafından sağlanan içerik, program ve materyelin veya bunlar hakkında hak sahibi olan üçüncü kişi veya kuruluşların sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. Bu durumun ihlali durumunda doğacak zarardan ilgili hukuki mevzuat uyarınca kullanıcı sorumlu tutulur.

Website’nin kullanımı

Website’de yer alan içerik ve diğer materyelin kullanımı aşağıdaki şartlara bağlıdır.

 • Bu sitede yer alan içerikler sadece kullanıcının kendi kişisel eğitimi, bilgilenmesi veya diğer ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.
 • Bu sitede yer alan içerikler değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenilemez, kaynak belirtilmeden basılı veya dijital ortamlarda kullanılamaz ve kopyalanamaz. Kullanıcı, Webiste’de sunulan içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği , bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada kaynak belirtmeden yayınlamaya teşebbüs etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Yazılı izin olmaksızın Website’nin herhangi bir kısmı fiziki veya elektronik başka bir alanda yayınlanamaz, bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapılamaz.
 • Kullanıcı, Website’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
 • Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olmayı ve ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Website veya Şirketten talep edilen tazminatı ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
 • Şirket bu şartlara uymayan veya diğer kullanıcıların haklarına tecavüz eden kullanıcıların Website’ye erişimini engelleme haklarını kendisinde saklı tutar.

Kayıt, kullanıcı hesapları, şifreler ve güvenlik

Website’de sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırılması gerekiyorsa, istenilen bilgileri tam ve doğru olarak sağlanması zorunludur. Bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, güncellenmesi de kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin doğru şekilde sağlanmamasından veya gerekli güncellemelerin yapılmamasından doğan sorunlardan Website sorumlu tutulamaz.

Şifrelerin kullanıcı tarafından gizli tutulması zorunludur. Bu durum, sözkonusu şifreyle yapılan işlemlerden tümüyle kullanıcının sorumlu olduğunun da kabul ve teyidi anlamına gelir. Şifrenin ihlali veya hesabın güvenliği konusunda bir şüphe veya bilgi varsa, bu durumun bildirilen iletişim bilgileri yoluyla Website ile paylaşılması zorunludur. Hesabın uygunsuz kullanımı veya şifre ihlali nedeniyle oluşacak zararlardan Website sorumlu tutulamaz. Buna karşılık, hesabın yetkisiz kullanımından doğabilecek Şirket’e, Website’ye veya üçüncü taraflara ait zararlardan uygunsuz kullanıma yol açan kullanıcı sorumlu tutulabilir. Kötüye kullanım, kullanıcının yetkilisi olduğu bir tüzel kişilik tarafından yapılırsa, sözkonusu tüzel kişilik de aynı sorumluluğa sahiptir.

Kullanıcı tarafından Website’nin kullanımı amacıyla verilen bilgilerin kullanımı hususunda Website’nin “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni” başlıklı sayfasında belirtilen koşullar geçerlidir.

Website’nin hak ve yükümlülükleri

Nevrezkoylan.com web sitesi ücretsiz erişilen ve kullanıcılarından herhangi bir isim altında ücret talep etmeyen bir bilgilendirme platformudur. Barındırdığı her türden içerik dolayısıyla kullanıcıya karşı hukuki veya mali herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Bu kapsamda olmak üzere, Website, kendisinin veya Şirket’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, satıcılar, sağlayıcılar ve başka üçüncü kişi ve kuruluşların sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmaktadır. Bu durum hiç bir şekilde sözkonusu web siteleri ve/veya portallar, dosyalar veya içerikler için herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımaz. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Website veya Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Website ve kullanıcı hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren ilişkisi ve benzeri hukuki ilişkiler yoktur.

Üçüncü tarafların hakları

Kullanıcı, Website üzerinde bulunan her türlü özgün içerik, program ve materyalin

 • Üçüncü kişi veya kurumların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde
 • Donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde
 • Üçüncü tarafların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere

kullanmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

Bu durumun aksine davranıldığı takdirde, işbu sözleşme uyarınca, tüm sorumluluk kullanıcıya ait olacak ve bu nedenle kullanıcı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacaktır. Şirket ve Website bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. Bu hükmün kullanıcı tarafından ihlali nedeniyle Şirket veya Website’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zarar kullanıcıya rücu edilebilecektir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı Şirket tarafından ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kullanıcı, Website’de sunulan tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Website’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları kullanıcının sorumluluğunda olup Şirket veya Website bu konuda herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Bu duruma Website ile ilgili versiyon değişiklikleri de dahildir. Şirket veya Website, sunulan özgün içerik, program ve materyalin kullanımı sırasında kullanıcı tarafında oluşacak sorun veya zararlardan veya bunların kullanıcının kullanım amaçlarına hizmet etmemesinden sorumlu tutulamaz.

Şirket, Website üzerindeki her türlü içeriğin hukuken yasaklanmış bir fiil için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan sorumlu veya bu hususta taraf değildir.

Teknolojik gelişmeler veya diğer hizmet sağlayıcılar nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Website, kullanıcılar için ücretsiz bir bilgi verme veya destek platformu olup, kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket’in, Website üzerindeki her türlü içeriğin 7 gün 24 saat sunulması konusunda kullanıcıya yönelik herhangi bir hizmet veya performans taahhüdü bulunmamaktadır.

Garanti ve feragat

Website ile Kullanıcı arasında ayrı bir anlaşmayla açıkça belirtilmediği takdirde, Website tarafından sağlanan bütün içerik, yazılım ve hizmetler mevcut haliyle sunulmakta olup, başka bir amaçla kullanım açısından herhangi bir garantiye sahip değildir. Website veya Şirket, kendisi tarafından sağlanan bütün içerik, yazılım ve hizmetler dolayısıyla hiç bir şekilde kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak uğranılan dolaysız veya dolaylı zararlar, yada gelir veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz. Bu durum, Website’de bulunabilecek olan üçüncü kişiler tarafından sağlanmış her türlü her türlü içerik, program ve materyal için de geçerlidir.

Sözleşme değişiklikleri

Şirket, dilediği veya gerek gördüğü zaman Website’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Sözleşmenin değişen hükümleri, Website’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

Şirket’in Website’de bulunan telif ve fikri mülkiyet hakları ve veri gizliliği sözleşmelerinde bildirilen koşullarda da gerek duyulduğunda veya değişen mevzuat uyarınca herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma veya güncelleştirme hakları da saklıdır. Yapılacak değişiklikler mevcut mevzuata aykırı hükümler içeremez. İşbu sözleşmelernin değişen hükümleri de, Website’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

Kullanıcı, website’yi kullanmakla bu sözleşme hükümlerini ve yapılacak değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme ve telif ve fikri mülkiyet hakları ve veri gizliliği sözleşmeleri kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir sebepler

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket’in makul kontrolü haricinde meydana gelen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Şirket bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Sözleşmenin yürürlüğü ve sona ermesi

Kullanıcı, Website’yi kullanarak işbu sözleşme ve telif ve fikri mülkiyet hakları ve veri gizliliği sözleşmelerini kabul etmiş sayılır ve sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Bu kapsamda olmak üzere, kullanıcı, Website’yi kullandığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Şirket’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Uluslararası ve ulusal mevzuata veya sözleşme ve telif ve fikri mülkiyet hakları ve veri gizliliği sözleşmelerinin ihlali veya kötüye kullanımının tesbit edilmesi halinde Şirket kullanıcının Websiteye erişim hakkını tek taraflı olarak engelleyebilir. Kullanıcının Wbsiteye erişim hakkının engellenmesi, sözleşmenin sona ermesi anlamını taşır, ancak sözleşmenin sona ermesinden önceki ihlaller nedeniyle kullanıcının sorumluluğu devam eder.

Kullanıcı, sözleşmenin bitimi durumunda, talep edilmesi halinde Website’nin telif ve mülkiyet haklarına sahip olduğu her türlü içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya internet ya da bulut üzerinde bulunan depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

İşbu sözleşme ile ilgili soru, sorun ve/veya ihtilaflarla ilgili olarak; kullanıcı Website’de belirtilen adres, telefon veya email yoluyla Şirket ile iletişime geçebilir.

Diğer hükümler

 • Kullanıcı işbu sözleşmeyi ve bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişi veya kuruma devredemez.
 • Kullanıcı, Şirket’in sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Ş,rketin bu SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve sorumluluklarını kullanıcının iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.
 • Şirket işbu sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş sayılamaz.
 • İşbu sözleşmede yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu sözleşme kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan feragat etme, söz konusu feragat yazılı olarak bildirilmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmiş sayılmaz.
 • Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımaz.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.
 • Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu sözleşmenin hükümlerinden biri veya birkaçının uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Şirket bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve tarafların işbu sözleşmede belirlenen amaca erişimi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin sözleşmeden ayrı tutulmasına ve sözleşmenin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

Uyuşmazlıkların çözümü

İşbu sözleşme ve uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türkiye Cumhuriyeti Hukukuna tabi olacaktır. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Randevu alın