Türkçe Makaleler

 1. Canberk A, Koylan N, Meriç M, Adalet I, Ekmekçi A, Ertem G: Hafif ve orta derecede hipertansiyonun tedavisinde atenolol’ün yeri. Ist. Tıp Fak. Mecm., 47: 506- 514, 1984.
 2. Ekmekçi A, Gören T, Meriç M, Koylan N: Supraventriküler taşikardili hastalarda kardiyoversiyonun serum ve hücre içi elektrolit düzeylerine etkisinin araştırılması. Türk. Klin. Tıp Bil. Araşt. Der., 2: 244: 248, 1984.
 3. Gürel F, Meriç M, Koylan N, Canberk A, Ekmekçi A: Akut myokard infarktüsü seyrinde ventrikül esnekliğinde gelişen değişikliklerin apekskardiyogram yöntemi ile progressif olarak izlenmesi. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 11- 20, 1985.
 4. Balkancı H, Ekmekçi A, Koylan N, Meriç M, Canberk A: Beta adrenoseptör bloker ilaçlardaki ISA aktivitesinin karbonhidrat metabolizması üzerine etkisinin araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 189- 197, 1985.
 5. Koylan N, Canberk A, Meriç M, Tezer B, Ekmekçi A, Ertem G, Özcan R: Nifedipin’in hipertansiyon tedavisinde birinci basamak ilacı olarak etkinliği. İst. Tıp Fak. Mecm., 48: 208- 216, 1985.
 6. Koylan N, Ekmekçi A, Erdemgüler T, Çalangu S, Oral T, Meriç M, Canberk A: Acil hipertansion tedavisinde dilalti nifedipin’in etkinliğinin intravenöz furosemid ile karşılaştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm. 48: 394- 402, 1985. 
 7. Koylan N, Büyüköztürk K, Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Deligönül U, Güven Ö, Berkmen R: Mitral kapak diastolik açıklık alanının ekokardiografik olarak hesaplanması: Kalb kateterizasyonu ile karşılaştırmalı bir çalışma. İst. Tıp Fak. Mecm., 49: 9- 21, 1986.
 8. Güven Ö, Adalet K, Koylan N, Berkmen R, Özkan E, Işık K, Büyüköztürk K, Ertem G, Özcan R: Akut myokard infarktüsü geçiren hastalarda risk faktörleri, lokalizasyon ve komplikasyonların araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 49: 185- 193, 1986.
 9. Meriç M, Koylan N, Adalet K, Şamilgil Meriç M, Ekmekçi A, Büyüköztürk K, Ertem G: Konjestif kalb yetersizliği tedavisinde prazosin’in klinik kullanımı ile alınan sonuçlar. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, 22- 25 Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı II, s.:21- 27.
 10. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Koylan N, Korkut F, Yaşa M, Ertem G: Gizli preeksitasyon sendromunun teşhisinde kalbin elektriksel stimulasyonunun önemi: Nodo- ventriküler iletili bir vak’a. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, 22- 25 Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı II, s.:68- 75.
 11. Meriç M, Adalet K, Ertem G, Koylan N, Karabulut N, Arseven A: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde labetalol ve propranolol ile karşılaştırmalı bir klinik çalışma. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Acil Hekimlik Kongresi, 22- 25  Eylül 1987, İstanbul. Kurultay Kitabı III, s.:170- 181.
 12. Ertem G, Akbulut T, Dişçi R, Utku F,Gürbüz Y,Tuncer O, Kütükçüler S, Yolalan ST, Koylan N, Meriç M, Canberk A, Sabuncu H, Adalet K, Okur Ö, Erzengin F, Korkut F, Nişancı Y, Güven Ö,Özsaruhan Ö, Büyüköztürk K, Özkan E, Işık K, Ekmekçi A, Berkmen R, Özcan R: Türkiye’de koroner kalb hastalığı risk faktörlerinin prevalansı. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni 1:7, 1987.
 13. Kazancıoğlu R, Meriç M, Adalet K, Koylan N, Ekmekçi A, Ertem G, Özcan R: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda nadolol ve pindolol’un plazma lipoproteinlerine olan etkileri: Sempatomimetik aktivitenin önemi.
  a) Klinik Gelişim Dergisi, 1: 261- 267, 1988.
  b) Sandoz Ürünleri Ltd. Şti. İlaç Bölümü, 1988, İstanbul.
 14. Uslubaş S, Meriç M, Adalet K, Koylan N, Nişancı Y, Büyüköztürk K, Berkmen R, Ertem G, Özkan E: Kronik kor pulmonale’li hastalarda serum lipid seviyelerinin incelenmesi. İst. Tıp Fak. Mecm., 51: 25- 32, 1988.
 15. Boztaş G, Adalet K, Ekmekçi A, Meriç M, Koylan N, Korkut F, Canberk A, Ertem G, Özcan R: Esansiyel hipertansiyonlu ailelerin normal tansiyonlu çocuklarında eritrosit içi sıvı volümlerinin araştırılması. İst. Tıp Fak. Mecm., 52: 555- 566, 1989.
 16. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Gören T, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Onursal E, Büyüköztürk K, Ertem G: İskemik kalb hastalığında perkütan transluminal koroner anjioplasti tedavisinden elde edilen sonuçlar ve komplikasyonlar. İst Tıp Fak Mecm 53 (3): 1- 14, 1990.
 17. Umman S, Atılgan D, Gören T, Nişancı Y, Umman B, Koylan N, Adalet K, Öncül A, Meriç M, Özcan R: Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatide 10 mg sublingual nifedipinin kardiyovaskuler sisteme etkisinin araştırılması- Ekokardiografik bir çalışma. İst Tıp Fak Mecm 53 (4): 1- 10, 1990.
 18. Atılgan D, Gören T, Umman S, Koylan N, Adalet K, Meriç M, Nişancı Y, Berkmen R: Nadir bir hipertrofik kardiyomyopati ve homozigot familyer hiperkolesterolemi vakası. İst Tıp Fak Mecm 53 (4): 131- 140, 1990.
 19. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Gören T, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Onursal E, Barlas C, Korkut F, Güven Ö, Özsaruhan Ö, Erzengin F, Özcan R, Ertem G, Büyüköztürk K, Berkmen R: İstikrarsız angina pektoris’de perkütan transluminal koroner anjioplastinin yeri. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 18: 124- 128, 1990.
 20. Meriç M, Nişancı Y, Gören T, Adalet K, Umman S, Atılgan D, Koylan N, Barlas C, Korkut F, Güven Ö, Özcan R, Ertem G, Büyüköztürk K, Berkmen R: Akut romatizmal ateşe bağlı mitral darlığında balonlu kateter ile perkütan transseptal valvuloplastiden elde edilen sonuçlar. Klinik Gelişim 3: 714- 718, 1990.
 21. Canberk A, Gönçoğlu H, Koylan N: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda plazma lipid fraksiyonları. Türk Tıp Der Der 56: 312- 317, 1990.
 22. Atılgan D, Koylan N, Adalet K,Gören T, Umman S, Meriç M: Kararlı angina pektorisli hastalarda aminofilin’in egzersiz kapasitesi üzerine akut etkisi. Türk Tıp Der Der 9:409- 414, 1990.
 23. Nişancı Y, Özsaruhan Ö, Adalet K, Umman S, Meriç M, Atılgan D, Koylan N, Gören T, Ertem G, Özcan R: Antitaşikardik kalb pillerinin uzun süreli takip sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 19: 54- 57, 1991.
 24. Nişancı Y, Deligönül U, Alatlı C, Erbengi T, Umman S, Adalet K, Koylan N, Gören T, Atılgan D, Meriç M, Erseven G, Ertem G: Transvenöz endomyokardial biyopsi sonuçlarımız. Türk Kardiyol Dern Arş 19: 58- 62, 1991.
 25. Gören T, Kaymaz C, Nişancı Y, Adalet K, Koylan N, Meriç M: Egzersiz testi sırasında ortaya çıkan ST segment yükselmesinin önemi (bir vaka nedeniyle). Türk Klin Kardiyol 4:145- 148, 1991.
 26. Koylan N, Canberk A, Atılgan D, Özbey N, Gören T, Umman S, Büyüköztürk K, Ertem G: Hipertansiyonlu ve normal kişilerde plazma Endotelin- 1 seviyeleri. İst Tıp Fak Mecm 55: 397- 404, 1992.
 27. Atılgan D, Koylan N, Umman S, Gören T, Meriç M: Koroner arteriografi sırasında ortaya çıkan ventriküler aritmiler üzerine atropinin etkisi. İst Tıp Fak Mecm 55: 1- 6, 1992.
 28. Koylan N, Mercanoğlu F, Orak E, Erzengin F, Büyüköztürk K: Cilazapril’in esansiyel hipertansiyonda sol ventrikül diastolik fonksiyonları üzerine akut etkileri. Türk Klin Kardiyol 7: 17- 20, 1994.
 29. Koylan N, Atılgan D, Canberk A, Buğra Z, Ünlüer O, Vural A, Büyüköztürk K: Hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sinyal ortalamalı elektrokardiyogram bulgularının incelenmesi ve geç potansiyel sıklığı. Türk Klin Kardiyol 7(3): 133- 136, 1994.
 30. Meriç M, Adalet K, Nişancı Y, Umman S, Koylan N, Gören T, Mercanoğlu F, Buğra Z, Öncül A, Helvacı A, Umman B, Büyüköztürk K, Ertem G: Kronik total koroner arter oklüzyonu tedavisinde konvaniyonel ile magnum magnarail anjioplasti yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 22: 224- 228, 1994.
 31. Buğra Z, Koylan N, Okur Ö, Öncül A, Vural A, Ünlüer O, Büyüköztürk K: Sağlıklı erişkinlerde ventriküler geç potansiyeller. Türk Kardiyol Dern Arş 22: 246- 248, 1994.
 32. Buğra Z, Meriç M, Koylan N, Adalet K, Nişancı Y, Büyüköztürk K, Ertem G: Koroner anjioplastinin ventriküler geç potansiyeller üzerine uzun süreli etkileri. MN Kardiyoloji 1: 14- 19, 1994.
 33. Meriç M, Nişancı Y, Adalet K, Umman S, Gören T, Koylan N, Yılmaz E, Buğra Z, Öncül A, Orak E, Büyüköztürk K, Ertem G: Kombine diyagnostik koroner arteriyografi ve anjiyoplasti ile elektif koroner anjiyoplastinin karşılaştırılması. T Klin Kardiyol 7: 31- 34, 1994.
 34. Yılmaz E, Nişancı Y, Meriç M, Yılmaz G, Koylan N,Adalet K, Buğra Z, Büyüköztürk K, Ertem G: Perkütan transluminal koroner anjioplasti uygulanan stabil angina pektorisli hastalarda troponin T düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arş 23: 198- 202, 1995.
 35. Adalet I, Adalet K, Heper C, Şirali C, Orak E, Buğra Z, Koylan N, Ertem G, Büyüköztürk K, Cantez S: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda captopril ve benazepril’in sol ventrikül fonksiyonlarına etkilerinin radyonüklid ventrikülografi ile değerlendirilmesi: Çift kör ve karşılaştırmalı bir çalışma. T Klin Kardiyol 8: 72- 77, 1995.
 36. Yılmaz E, Ağaçfidan A, Yılmaz G, Umman B, Mercanoğlu F, Koylan N, Adalet K, Öncül A, Badur S, Nişancı Y, Meriç M: Koroner kalb hastalarında chlamydia pneumoniae infeksiyonu yeni bir risk faktörü olabilir mi? T Klin Kardiyol 8: 146- 148, 1995.
 37. Koylan N: Hiperkolesterolemi tedavisinde Simvastatin’in etki ve güvenilirliği. MN Kardiyol 3:222- 228.
 38. Helvacı A, Meriç M, Koylan N, Erzengin F, Gören T, Umman S, Büyüköztürk K, Ertem G. Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvotomi Öncesinde ve Sonrasında Sol Atriyal Apendiks Akımlarının İncelenmesi. Türk Kardiyol Dern Arş 1997; 25:0-0
 39. Mercanoğlu F, Karşıdağ K, Oflaz H, Alo F, Koylan N, Erzengin F, Büyüköztürk K, Ertem G. Yeni Başlayan Tip II Diabetes Mellituslu, Normotensif Hastalarda Sol Ventrikül Diyastol Fonksiyonları. Türk Kardiyol Dern Arş 1997; 25:0-0.
 40. Mercanoğlu F, Oflaz H, Yılmaz E, Umman S, Küçükbasmacı Ö, Koylan N, Büyüköztürk K: Akut myokard infarktüsünün tanısında hızlı, kalitatif troponin T tayininin değeri ve kantitatif troponin T analizi ile karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 27: 98- 103, 1999.
 41. Büyüköztürk K, İlerigelen B, Kabakçı G, Koylan N, Kozan Ö: Türkiye’deki hipertansiyon hastalarının risk profillerinin belirlenmesine yönelik geniş ölçekli bir çalışma: I.C.E.B.E.R.G. Çalışması. Türk Kardiyol Der Arş 32(6): 344- 349, 2004
 42. Topbaş A, Bilge AK, Biricik FS, Kocaman O, Oflaz H, Soyluk Ö, Koylan N: Hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda losartan’ın plazma prolaktin, kortizol ve TSH düzeylerine etkisi. İst. Tıp Fak. Mecm. 67(4):224- 228, 2004.
 43. Kabakcı G, Koylan N, İlerigelen B, Kozan Ö, Büyüköztürk K. Hipertansif hastalarda dislipideminin kardiyovasküler risk sınıflandırması üzerine etkisi ve lipid profilinin diğer kardiyovasküler risk faktörleriyle ilişkisi: ICEBERG çalışmasından sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35:458-466
 44. Koylan N. Pitavastatin – tolerabilite ve yan etki profili. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Apr;45(Suppl 3):16-23.
 45. Çetinkalp Ş, Koylan N, Özer N, Onat A, Özgen AG, Koldaş ZL, Sain Güven G, Özdoğan Ö, Karşıdağ K, Yiğit Z, Kayıkçıoğlu M, Tokgözoğlu L, Can LH, Tartan Z, Kültürsay H, Karpuz B, Kırılmaz B, Ersanlı M, Ural D, Erbakan AN, Oğuz A, Kayıkçıoğlu ÖR, Temizhan A, Sansoy V, Ceyhan C, Öngen Z, Bayram F, Örem C, Sönmez A, Beyaz Ş, Ükinç K, Şarer Yürekli B, Çoker M, Canda E, Yıldırım Şimşir I. 33 soruda trigliseritler ve kardiyovasküler etkileri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Mar;45(Suppl 1):1-63.
 46. Tokgözoğlu L, Kayıkçıoğlu M, Altay S, Aydoğdu S, Barçın C, Bostan C, Çakmak HA, Çatakoğlu AB, Emet S, Ergene O, Kalkan AK, Kaya B, Tulunay Kaya C, Kaymaz C, Koylan N, Kültürsay H, Oğuz A, Özpelit E, Ünlü S. EUROASPIRE-IV: Avrupa Kardiyoloji Derneğinin koroner arter hastalarında yaşam tarzı, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımı üzerine çalışması: Türkiye verileri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Mar;45(2):134-14411.